Home arrow History arrow August
August
30 t'Awwissu 2015 - Hatra ta' Arcipriet Gdid ghal Parrocca tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Sep 06, 2015 at 11:24 AM

Fit-30 t' Awwissu 2015, Mons. Mario Grech Isqof t'Ghawdex ghamel zjara fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fejn habbar il-hatra ta' Dun Daniel Xerri bhala l-Arcipriet il-gdid tal-Parrocca tax-Xewkija.

 

mons-daniel-xerri 

 

L-Arcipriet l-Gdid Mons. Daniel Xerri 

ritratt mehud mis-Sit Eletroniku www.gozodiocese.org 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 17, 2020 at 04:12 PM )
19 t'Awwissu 1961 - Is-Sur Frans Zammit Haber PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 23, 2013 at 12:07 PM

Fid-19 t'Awwissu 1961, Is-Sur Frans Zammit Haber inhatar it-tmin President tal-Banda Prekusur.  Huwa dam jokkupa din il-kariga sa 17 ta' Novembru 1963.

 

8.president_france_zammit_haber 

Is-Sur Frans Zammit Haber

ritratt mehud mis-sit eletroniku : www.bandaprekursur.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:37 PM )
29 t'Awwissu 2012 - Il-Premju Hidmet iz-Zghazagh 2012 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Nov 14, 2012 at 05:48 PM

Fid-29 t'Awwwissu 2012, Festa tal-Martirju ta' San Gwann Battista, is-Sindku Dr. Monica Vella iprezentat il-premju '' Hidmet iz-Zghazagh ' 2012 li din is-sena inghata ghal-ewwel darba . Kien hemm diversi zghazagh u ghaqdiet taz-zghazagh li gew innominati ghal-hidma taghhom b'risq ix-Xewkija. Ir-rebbieh ta' dan il-premju din is-sena kien il-Grupp li jahdem fic-Centru Parrokjali li huwa maghmul minn Charles Borg, Luke Galea, Sharlon Buttigieg, Joseph Grima u Jonathan Azzopardi

 

HIZ1


Is-sindku Dr.Monica Vella,flimkien mal-Kunsillier Hubert Saliba,

is-Segretarja tal-Kunsill,il-grupp rebbieh tal-premju Hidmet iz-zghazagh 2012

flimkien mal-persuni kollha li gew nominati ghal dan il-premju 

 

ritratt mehud minn:  www.xewkija.net 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:33 PM )
23 t'Awwissu 2012 - Imut is-Sacerdot Xewki Dun Gwann Xuereb PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Nov 13, 2012 at 03:13 PM

Fit-23 t’Awwissu 2012, thabbret il-mewt tas-Sacerdot Xewki Dun Gwann Xuereb.  Il-poplu Xewki ta l-ahhar tislima lil dan is-sacerdot Xewki fit-27 t'Awissu, sacerdot li ghadda hajtu jahdem ghal-gid spiritwali tal-poplu Xewki.  Il-funeral akkumpanjat b’marci funebri mill-banda Prekursur beda minn hdejn id-dar ta Dun Gwann fi Triq Hamsin sal-knisja Rotunda tax-Xewkija fejn hemmhekk saritlu quddiesa presente cadavire mmexxija mill-Isqof ta Ghawdex Mons. Mario Grech flimkien ma l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo mercieca, kleru Xewki u diversi sacerdoti Ghawdxin.  Wara indifen fic-cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija.   Dun Gwann halla din id-dinja fl-eta ta 90 sena li 63 sena minnhom ghaddihom bhala Sacerdot li ghal diversi snin kien ukoll vici fil-parrocca tax-Xewkija.

 

dgx1(1) 

Dun Gwann Grech

ritratt mehud minn: www.xewkija.net 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:35 PM )
22 t'Awwissu 2009 - Il-Ftuh ufficjali tal-Club il-gdid ta Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Nov 11, 2009 at 07:24 PM

Fit-22 t’Awwissu 2009, gie miftuh u imbierek il-Club il-gdid tax-Xewkija Tigers. Prezenti kien hemm bosta mistiedna distinti fosthom il-Ministru ghal-Ghawdex l-Onor.Govanna Debono, il-membri Parlamentali Dr. Anton Refalo u Dr. Justine Caruana, is-Sindku tax-Xewkija Dr. Monica Vella, il-Vici Sindku Joseph Vella, u l-Kunsillier Hubert Saliba. Prezenti ukoll kien hemm Dr. Joe Caruana Curren mill-Kunsill Malti ghal-Isport, il-president tal-GFA Alvin Grech u s-seretarju Joe Bajada, raprezentanti mil-Clubs Ghawdxin, u mil-Ghaqdiet tax-Xewkija flimkien ma' bosta supporters  Xewkin. Qabel bdiet ic-ceremonja il-Banda Prekursur tax-Xewkija ghamlet marc min hdejn il-kazin tal-banda sa Pjazza San Gwann Battista . Waqt din is-serata saru diversi messaggi tal-okkazjoni, qari ta poeziji u tkantaw kanzunetti kantati min kantanti zghar mix-Xewkija.   Il-Club gie miftuh mill-Ministru ghal-Ghawdex l-Onor.Govanna Debono fil-waqt li l-President tax-Xewkija Tigers Jeffrey Farrugia kixef l-irhama kommerattiva. Dr. Anton Refalo inawgura pittura li twahhlet ma saqaf tal-entrattura tal-Club li tpittret mill-artist Xewki Paul Falzon u l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca bierek il-post. Wara fis-sala ta fuq sar l-iffirmar tal-ktieb tal-vizitaturi kif ukoll inghatat tifkira tal-okkazjoni lil mistednin distinti.  

 

 

Serata%20ftuh%20tal-club

 

Waqt il-ftuh u tberik ufficjali tal-Club il-gdid ta Xewkija Tigers
 
ritratt mehud min:  Charles Borg
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:36 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>

Results 6 - 10 of 25
Sunday, 4 th December 2022
17:15 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish