Home arrow News arrow Australia
News - Ahbarijiet mill-Komunita tax-Xewkija gewwa l-Awstralja.
Festa F'Melbourne 2013 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 26, 2013 at 05:18 AM

     Regghet ghaddiet festa ohra minn fuqna li nistaw nghidu li ahna gewwa l'Awstralija kienet festa ta success kbir. Jien ma nistax nghid dan jekk ma nghatix grazzi mill qalb lill kumitat ta St.John The Baptist assc., li hadem bla heda biex din il-festa tkun ta success kbir. Nirringrazzja lil voluntiera li ghejnu mill qalb biex dan ix-xoghol jigi maghmul. Lin-nies kollha huma minn fejn huma li attendew ghal festa, fil-knisja kif ukoll barra. Nirringrazzja lill ghaqdiet ta klabbijiet ohra li gew bil-bandiera taghhom. Lil Kavallieri ta' San Gwann ta' Jerusalem li ta kull sena jattendu bi hgarhom fl-ahhar nett lilkom gewwa Malta li izzomuna informati x'qed jigri gewwa ir-rahal taghna tax-Xewkija. Grazzi hafna. [ Ritratti: Jesmond Attard  ]

 Awstralja
 Membri tal-Kumitat flimkien

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 29, 2013 at 08:08 AM )
Read more...
Festa F'Melbourne 2013 PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 20, 2013 at 06:33 AM

Gheziez hbieb Xewkin,

Reget waslet sena ohra ghalina x-xewkin fejn nicelebraw il-festa tal-patrun San Gwann Battista.Anke  ahna gewwa Melbourne kollox lest biex niccelebraw din il-festa tant ghaziza taghna.

Din is-sena bhal snin ohra matul il-gimgha li ghadiet saru mill voluntiera Xewkin l'armar li ghalina fieh hafna xoghol.Imma issa kollox lesta ghal festa.Jien nibqa nghatikom xi ahbarijiet minn gewwa Melbourne.

 festa2011_002
 L-istatwa ta' San Gwann gewwa Melbourne

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2013 at 11:01 AM )
Read more...
Poezija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 13, 2013 at 04:04 AM

Dak il-Jum Dalwaqt Jasal

Viva Giovanni tkun it-thema

Fl'ahhar Hadd ta Gunju

Tax-Xewkin tkun l'istess fhema.

 

Naf li hutna gewwa Ghawdex

Pjacir sejrin jiehdu Zgur

Malli johrog minn gol knisja

Jghajtu viva l-Prekursur.

 

Qaddis ismek minn dak l'Gholi

Mad-dinja kola iddur

Anke hawn gewwa l'Awstralja

Tal-Battista nghamlu unur.

 

Li jien infahhar ismek

Ta unur ikun ghalija

Bil-wisq ikbar festa nghamilek

Ghaliex jiena mix-Xewkija.

 

Min Jaf x'hin mil-knisja Rotunda tohrog

Mghaquda itkun il-folla

Int mux biss Patrun tax-Xewkija

Imma tan-nies fid-dinja kola.

 

O kbir patrun Giovanni

Ilqana b'idejk miftuhin

Zomna mghaquda w ferrieha

Fuq ulidek ix-Xewkin.

 

VIVA L-BATTISTA

Jesmond Attard 2013

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 13, 2013 at 05:44 AM )
Family Night f'Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Dec 05, 2011 at 06:29 AM

Inselmilkom Hbieb,

       Jien Jesmond Attard li ser nikteb dawn l'erba' versi biex ninfurmakom x'hinu jigri gewwa Melbourne l'Awstralija. Nhar is-Sibt 3 ta' Dicembru l-ghaqda ta San Gwann Battista gewwa Melbourne organizzat Family Night ghal membri w hbieb li ghanda x'taqsam mal-Milied. Dan sar bhala ringrazjament tal-appog li jghatuna matul is-sena kollha. Kienet okkazjoni biex nibdew nippreparaw ghas sena li gejja peress li ser tkun it-30 anniversarju mit-twaqif ta' din l-ghaqda. Kien hemm numru sabih ta nies kemm mix-Xewkija kif ukoll min barra mix-Xewkija li hadu pjacir hafna . Kellna ukoll zewg koppji li gew ghal btala gewwa l'Awstralija u li huma mix-Xewkija. Qed nirreferi ghal Mario w Pawla Pace w Guzepp u Teresa Cilia li hadu hafna pjacir jiltaqaw mal-hbieb taghhom. F'din il-lejla kien hemm ikel u xorb kif ukoll DJ biex jifirhu bil-muzika. Ahna minn nahha taghna l-kumittat hrigna sodisfatti hafna w iddecidejna li naghmlu iehor F'Marzu ghal l-Ghid il-Kbir. Jien minn nahha tieghi ma fadalli xejn xi nghid hlief li inselli ghalikom kollha.   GRAZZI,

family night 058 (2) (1)-1024
 Tfal migbura mal-Christmas Father

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 08, 2011 at 09:50 PM )
Read more...
Laqgha generali tal-Kumitat ta' San Gwann gewwa Melbourne PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Sep 18, 2011 at 07:01 AM

Gheziez Hbieb ,

 Jien Jesmond Attard minn gewwa Melbourne fl'Awstralija qed nikteb dawn il-ftit versi biex ninfurmakom x'qed jgri gewwa Melbourne l'Awstralija. llum il-Hadd 18 ta Settembru 2011 gie organizatt il-General Meeting tal Kumittat li nstaw nghidu kien ta sodisfazjon ghalina tal kumittat li attendew numru sabieh ta nies. Il-kumittat bazikalment baqa li kien qabel anzi zdiedet membru iehor. Dan huwa il-kumittat li hawn bhall issa F'Melbourne, President Sam Tabone vici president Rita Attard segretarja Christien Carabot vici segretarja Josephine Azzopardi , Kaxxier Fred Psaila vici Kaxxier Zakkarija Cauchi , PRO Jesmond Attard , Organiser Steve Buttigieg  u nistaw nghidu li dan il-kumittat jista jikber.

Jien f'isem il-kumittat nirringrazja lil kullhadd li ta shemu , w mil llum nibdew nippreparaw ghas-sena li gejja t-Tletin anniversarju mit-twaqqif ta din l'ghaqda.

Grazzi hafna,

Jesmond Attard

DSCN1307
 Sam Tabone u Jesmond Attard
quddiem l-istatwa ta'
San Gwann fil-Festa ta' din is-sena

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 20, 2011 at 01:15 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 1 - 5 of 41
Tuesday, 5 th December 2023
14:31 
A+ | A- | Reset