Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 13 guests online
Home arrow Poeziji arrow F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Jun 02, 2009 at 08:19 PM

Poezija miktuba (2007) minn Mario Borg
biex tfakkar l-10 Anniversarju
mill-Ftuh ta' Radju Prekursur
Gunju 1997-Gunju 2007

 ScreenHunter_030

Il-hsieb, hu bhal zerriegha, li il-bidwi,
iferrex qalb it-trab ta’ l-art hamran,
u jiehu hsiebha, jsaqqi u jindokra,
sabiex maz-zmien tatih il-frott kotran.

Mercieca Dun Karm hsieb bhal dan mar jizra’,
tar-rahal tax-Xewkija l-arcipriet,
kull m’hawn madwar, xi darba fil-mohh kienu
f’ ta’ minn fassalhom, biss ftit hsibijiet.

Kien dan iz-zmien, li ahna qed insemmu,
il-hames xahar tas-sena sewwa sew,
sebgha w disghin is-snin tas-seklu l-iehor,
iss’ ghaxar snin minn dak il-jum ghaddew.

U dan il-hsieb fi qlub ghammiela waqa’,
u marru dawn il-hsieb ikkultivaw,
Ivan Farrugia w Joseph Xuereb fehmu,
li ix-Xewkin fil qrib gid ghad jaraw.

U fehmu wkoll li l-piz li ghalih dahlu,
hafif ma kienx u x-xoghol mitlub kien kbir,
‘mma rieda kienet aqwa u ferm ishah,
u meta dan ikun, kull xoghol isir.

U bhal ma dejjem lissen l-gharef Malti,
li l-mistoqsija twassal ghal gherf shih,
inhasset sew il-htiega ghall-ghajnuna,
u lilhom giet moghtija minnufih.

Kemm Dun Eddie Zammit u Attard Victor,
it-tnejn imharrga sewwa fix-xandir.
ma Joseph, ma Ivan tkellmu mhux darba
dwar dak li kien mehtieg, taw il-parir.

U Mejju ntemm u beda x-xahar ta’ Gunju,
u kienet ta’ San Gwann il-festa qrib,
u ntbaghtet formalment applikazzjoni,
biex Radju Prekursur permess igib,

u jibda gewwa d-djar dak lehnu jwassal,
u ferh bla qis igib fil-qlub Xewkin,
hadd aktar issa zgur ma jhossu wahdu,
l-anzjani, l-morda minnu milhuqin.

Kien kbir il-ferh kif il-permess inqala’
u bdew mill-knisja l-ewwel thejjijiet,
is-sala dik ta’ fuq is-sagristija,
giet mghammra biex jibdew ix-xandiriet.

U sebah l-erbatax il-jum ta’ Gunju,
u gewwa d-djar Xewkin tal-boghod tal-qrib,
dik l-ewwel skeda bdiet titwassal lilhom,
kull Xewki hdejn ir-radju kont issib.

Disgha w disghin punt tlieta il-frekwenza,
infethu issa berah il-bibien,
u minn fid-dar b’xi hemm ma setax johrog,
kien xorta qisu barra f’kull imkien,

W’hekk jiehu sehem f' li jsir gewwa r-Rotunda,
u jimxi ma kull marc gewwa t-triqat,
u jhoss lil Gwanni qribu hekk kif jixref
minn bieb l-knisja, fost capcip, ghajjat.

Kien zmien qasir, disa’ t’ijiem sal-festa,
li habtet sewwa sew fit-tnejn w’ghoxrin.
u regghet mill-gdid siktet il-frekwenza.
u dak is-skiet gab niket fix-Xewkin.

Ghalkemm tassew li il-frekwenza siktet,
dan ma jfissirx li x-xoghol kien waqaf hemm,
kien hemm min forsi haseb li ir-Radju
kien twieled, ghix ghal ftit u issa ntemm.

Ma kienx ta’ dan il-hsieb is-Sur Frans Galea
li gie mahtur tar-Radju direttur,
ghac-Centru Parrokjal mexxa’ l-istudio;
ghall-istazzjon kien qed jara futur.

Ghaddew il-jiem, ix-xhur u mill-gdid qorbot
il-festa ad unur il-Prekursur,
u jerga gewwa d-djar isemma’ lehnu,
ir-Radju tax-Xewkin mill-gdid imur.

U sar programm fix-xorta tieghu l-ewwel,
kuntatt minn hawn ma Melbourne tant il-boghod,
kull emigrant god-djar Xewkin instema’,
u ntrabtet l-ghaqda issa aktar sod.

U baqa’ dal-programm isir kull sena,
w’ hekk saru l-artijiet aktar vicin,
b’ tar-Radju x-xandiriet id-distakk naqas,
u gejna ma dawn hutna maghqudin.
  
U wara iz-zewg skedi nhasset htiega,
li r-Radju jkollu studio attrezzat,
u wara hafna xoghol u hafna spejjez,
fix-xhar ta' Mejju gie inawgurat.
  
Zewg kmamar gewwa c-Centru Parrokjali,
fit-tieni sular tieghu sewwa sew,
fi studio, f’librerija u f’ufficju,
ghall-uzu tax-xandir mibdula gew.

Kien issa l-istazzjon attrezzat tajjeb,
bin-numru tas-semmiegha qed jizdied,
u beda jberren hsieb sabiex ixandar,
ghall-ewwel darba fi zmien il-Milied.

Intlaqghet tajjeb ferm l-inizzjattiva,
u merhba inghatat lis-seklu l-gdid,
kien kull prezentatur ta’ l-istess fehma,
li x-xandiriet, ir-Radju ghandu jzid.

Dan wassal biex fis-snin elfejn u wahda,
ezatt fix-xahar ta’ Frar, dsatax il-jum,
inkisbet il-licenzja permanenti,
u beda l-istazzjon b’xandir kuljum.

Minn dak in-nhar lil hawn ir-Radju xandar,
programmi sbieh ghall-gosti ta’ kulhadd,
taghlim, divertiment, quddies, ruzarju;
minn fuq dan l-istazzjon ma waqfu qatt.

Kull ghaqda illi hawn fir-rahal taghna,
il-lehen taghha wasslet f’kull imkien,
dan grazzi kbir ghar-Radju tax-Xewkija,
li kompla ghaqqad lix-Xewkin flimkien.

Mhux biss lilna x-Xewkin li nghixu r-rahal,
imm’ anke l’ dawk mad-dinja imferrxin,
bil-website, bl-internet kulhadd jintlahaq,
minn jaf kemm gid ixxerred f’ghaxar snin.

Minn jaf kemm morda twennsu b’dil-frekwenza,
minn jista jghodd il-qlub li mela’ b’serh,
dan huwa l-ghan li r-Radju ghalih twaqqaf,
biex fejn jinsab il-hemm, inissel ferh.

U baqghet il-frekwenza zzid fl-impenji,
u tat servizz f’irhul’ Ghawdxin f’ghadd kbir,
fil-jum tal-festa taghhom wasslet f’darhom,
dak kollu li fil-knisja jkun isir.

Dan kollu jsehh ghaliex din il-frekwenza,
temmen tassew fil-gid ta’ kull semmiegh,
ix-xoghol hu kbir u jitlob sagrificcju,
‘mma kull prezentatur mill-qalb jaghtih.

Kien kbir tassew ix-xoghol fl-elfejn u tlieta,
kien jitlob ukoll mieghu spejjez kbar.
il-ftuh tat-tieni studjo l-okkazjoni,
biex seta’ ix-xandir isir ahjar.

Ta’ dan ringrazzjament kbir u specjali,
imur ghal tant Xewkin li fehmu sew,
li biex izzomm stazzjon tehtieg rizorsi,
li lkoll kemm huma hafna flus jiswew.

U llum ninsabu hawn ghaxar snin wara,
minn dak il-jum li fuq taghna l-bibien,
gie jhabbat ix-xandir mir-rahal taghna,
tassew hsieb ghaqli w nobli dana kien.

Ma x’hiex se nxebbah jien lir-Radju taghna,
mhux Gwanni iehor jista jitqies dan,
li gewwa x-xaghri ta’ kull qalb minn taghna,
jurina car tassew tal-hajja l-ghan.
  
Inxebbhu r-Radju jien ma pulptu iehor,
fejn minnu tista twassal tant kelmiet,
li jghallmu, jedukaw, ifarrgu, jwissu,
u jmantnu taghna r-ruh il-htigijiet.
  
Ha jkompli r-Radju taghna dan l-ghan jilhaq,
jidritta fejn mehtieg il-moghdijiet,
iwitti il-gholjiet u kull wied jimla’,
biex barka jkun ghalina mis-smewwiet.


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 02, 2009 at 08:28 PM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
12:27 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish