Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Titjira Edukattiva
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Titjira Edukattiva PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Nov 02, 2009 at 02:00 AM

26 t'Ottubru 2009

Gheziez Genituri,

L-iskola taghna se torganizza  titjira edukattiva ghall-istudenti flimkien mal-Air Malta. 

Il-hsieb principali li norganizzaw titjira edukattiva minghajr ma ninzlu f'xi pajjiz iehor dejjem ikun biex waqt li naghtu l-opportunita' lil dawk l-istudenti  li qatt ma telghu fuq ajruplan, isiefru  mqar ghal ftit hin barra minn Malta, ahna nkunu nistghu naghmlu dan minghajr spejjez kbar. 

Se nsiefru abbord l-ajruplan A320 tal-linja nazzjonali tal-ajru, Air Malta li jesa` 168 persuna.  Minhabba li s-seats huma limitati l-iskola taddotta s-sistema li min jibbukkja l-ewwel jinghata preferenza.  Zmien ghandkom sa l-ahhar ta' Novembru.

 

It-titjira hi skedata li ssir nhar l-Erbgha 6ta' Jannar 2010 fl-10:00 ta' filg?odu.   Se ntiru lejn Ragusa, qrib l-Etna u l-g?ejjer Maltin.  Kull seat fuq l-ajruplan se jkun jiswa €50 u dan se jkopri t-titjira ta' siegha u nofs, mizata tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u snack li l-passiggieri kollha jing?ataw. Transport Skola-Mgarr-Cirkewwa-Airport u lura €10. B'kollox €60 kull persuna.

 It-tfal u passi??ieri ta' inqas minn sittax-il sena ma jkollhomx b?onn ta'  passaport imma ittra ta' kunsens - mog?tija mill-iskola f'isem l-Air Malta lil dawk li jkunu se jattendu - iffirmata mill-genituri jew kustodji li jiezdu hsiebhom.  Fejn ikun hemm ka?ijiet li mhux possibbli li ?-?ew? ?enituri jiffirmaw din l-ittra ta' kunsens, jekk joghgobkom aslu wasla sal-iskola ?a ng?idulkom x'tistghu taghmlu.  Ma' din l-ittra tridu tippre?entaw ukoll ritratt ri?enti passport size tat-tifel/tifla.  Passi??ieri ta' ‘l fuq minn sittax-il sena jkollhom b?onn jew il-Karta tal-Identita' jew il-Passaport.  Jekk passi??ier ikun se jippre?enta l-Karta tal-Identita', dan g?andu jara li j?edded din il-karta fl-Uffi??ju tal-Karti tal-Identita' fi Pjazza San Fran?isk, ir-Rabat.

 Seat ikun ibbukkjat meta t?allsu €60 u timlew l-ittra tal-kunsens iffirmata mi?-?ew? ?enituri.  Passi??ieri li se jakkumpanjaw lit-tfal g?andhom jag?tuna isimhom, flimkien mad-data tat-twelid u n-numru tal-karta ta' l-identita' jew il-passaport (skont x'se jippre?entaw l-ajruport).  Mal-?las ting?ataw ir?evuta.  F'ka? li n-numru ma jintla?aqx il-?las jing?ata lura b'mod s?i? lil kull passi??ier. Imma jekk it-titjira tkun se ti?i organizzata  u l-pagamenti jg?addu kollha g?and l-Air Malta u l-M.I.A. ma jkunx possibbli li a?na nag?tu xi flus lura lil xi passi??ier li jikkan?ella g?al xi ra?uni jew o?ra.  Min ikollu xi diffikulta' ji?i l-iskola u jkellemni.

 

Inselli ?afna g?alikom u nixtieqilkom kull ?id.

 

Mr. Saviour Tabone
Kap tal-Iskola

 
Gozo College, Xewkija Primary
Soil Street, Xewkija, Gozo, Malta   XWK 9034
Email:
Office:
URL:
+356 2155 6341    Mob 79067215
http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Nov 02, 2009 at 06:55 AM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:38 
A+ | A- | Reset