Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Feb 01, 2010 at 10:11 PM

Id f ' Id - Frar, 2010 

L-Erbgha, (3): Puppet Show ghal P3, P4 u P5 fil-11 am. It-tfal iridu jgibu maghhom diversi affarijiet (ara nota fin-noticeboard).It-tabib jara t-tfal tal- P1 fid-9am. Il-genituri jridu jigu u jgibu maghhom il-ktieb tat-tilqim.
Laqgha ta' l-EkoSkola fit-8am

l-Hamis, (4): Ikun hawn il-qrar ghal-P4,P5 u P6.

Il-Gimgha, (5): Quddiesa fid-8.45am.


 

It-Tnejn, (8): Ezamijiet ta' nofs is-sena. Kopja qeghda fin-noticeboard. F'nofsinhar, it-tfal tal-P4,P5
u P6 jirritornaw id-dar.

It-Tlieta, (9): Ezamijiet ta' nofs is-sena. F'nofsinhar, t-tfal tal-P4,P5 u P6 jirritornaw id-dar.

L-Erbgha, (10): Festa Pubblika. Nawfragju ta' S.Pawl.

Il-Hamis, (11): Ezamijiet ta' nofs is-sena.F'nofsinhar, it-tfal tal-P4,P5 u P6 jirritornaw id-dar.

Il-Gimgha, (12): Coffee Morning tal-Karnival, b'risq il-progett tal-purtieri tas-sala ta' l-iskola bis-sehem
tat-tfal. Illum it-tfal jigu lebsin kostum u mhux bluniformi.

It-Tnejn, (15):Vaganza tal-Karnival.

It-Tlieta, (16): Vaganza tal-Karnival.

L-Erbga, (17): Laqgha ta' l-EkoSkola fit-8am

Il-Hamis, (18): Laqgha ghall-genituri, ‘It-trobbija tat-Tfal' u tibda fis-1pm.

Il-Gimgha, (19): Night Hike ghal P4,P5 u P6.

Is-Sibt, (20): Jiltaqa l-Kunsill Lokali tat-Tfal fl-10am.

L-Erbgha, (24): Laqgha ta' l-EkoSkola fit-8am.

It-tfal tal-P3 se jidhru LIVE fuq Educ 22 fil-11.15am waqt il-programm ‘Ghas-Servizz Tieghek'.

Il-Gimgha, (26): Jeans Day.

 

Il-Paper Towel..
Il-paper towels insibuhom komdi hafna madwar id-dar u nuzawhom kullimkien.
Tafu li fl-Amerka biss jintremew 3,000 unellata ta' paper towels kuljum!

Imma jekk toqghod tahseb, tista iffranka minn din il-hela billi tuza
xigumani tal-microfibre ghall-hgieg u lmirja u craret mqattgha biex nixxottaw
tizlig. Fil-kcina nuzaw l-isponza aktar ta' spiss biex innaddfu l-ucuh ta' l-imwejjed
u nnehhu t-tbajja. Issa li beda Frar, ibda aghmel xi ftit
ezercizzji hfief fil-kumdita u l-privatezza ta' darek. M'hemmx bzonn tmur ilgym..
uza l-habel biex taqbez, siggu ha ssahhah idejk u t-tarag ha ssahhah
riglejk (hu parir tat-tabib qabel) 

 

Uza website li tiffrankalek id-dawl elettriku - http://blackle.com
Ara l-kompetizzjoni dwar il-batteries -  http://batterina.net
Dwar l-ambjent - http://www.ecoschools.org/climateinitiative

... u tinsiex izzur il-website ta' l-iskola:
http://schoolnet.gov.mt/xewkija 

Se jsir bazaar tax-xitel ghal Jum l-Omm. Tista tghin lill-iskola billi
trawwam xi xitla u nbieghuha waqt dan il-bazaar. Grazzi tas-sapport
taghkom. Kull nhar ta' Gimgha, it-tfal igibu t-toothpaste,ittoothbrush
u tazza biex jahslu snienhom wara li jieklu. 

 

COFFEE MORNING
TAL-KARNIVAL

Fis-Sala Tal-Kullegg

Xewkija Primarja

Il-Gimgha 12 ta' Frar 2010

Jie]du sehem it-tfal kollha

Rigali Sbie] u Tombla Tajba

Biljetti jinxtraw sal-}amis 11 ta' Frar
Mill-Kumitat ta' L-Iskola
Nicolette Azzopardi, Rachel Pace, Antoinette Bajada

Narawkom

Min irid jixtri l-platt biss jiswa € 2.50
Min irid jilg]ab it-tombla u ma ji]ux il-platt jista'.
Min irid jidhol jara t-tfal biss fuq il-palk ma j]allasx, imma jag]ti donation.
Gokk € 13 Vers € 8


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Feb 01, 2010 at 07:19 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
21:11 
A+ | A- | Reset