Home arrow Poeziji arrow Il-Mument tal-Ghawdxin
Il-Mument tal-Ghawdxin PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by il-Kukkac   
Mar 16, 2010 at 02:12 PM
1
GHEZIEZ HBIEB TIEGHE  MALTIN
L’LUM MHUX IT-TERN TAGHKHOM
GHAX  L’INWIEGHED  IRID NGHATI
LI WEGHD HA NINFORMAKHOM
2
PERO BIEX  TISIMGHU IL-LEJLA
XORTA MAR-RADJU ERSQU VICIN
L’NFORMAZZJONI HIJA HAFIFA
DAN LI WEGHD LIL L’GHAWCIN
3
HAFNA HBIEB GHAWCIN GHANDI
FUQ IL-POEZIJI GIELI TKELLIMNA
STAQSEWNI KEMM IL DARBA
META XI WAHDA HA TAGHMLINNA
4
MIEGHE MEMX BZON APPUNTAMENTI
NINU BIEX JAQDI MIL PIZ HATT
HBIEB F’AWSTRALJA U GHAWDEX
MINNHOM MA KONT NIEQES QATT
5
POEZIJA FUQKHOM SEJJER NGHAMEL
NAF LI BIHA TIEHDU PJACIR
MHUX GHAX INTHOM HBIEB TIEGHE
IMMA JIXIRQILKHOM KULL TIFHIR
6
MHABBA L’ISPERAL W’ITTERRIMOTI
KELNA NIGU MIFRUDIN
FUQ MITEJN MILJUN SENA ILU
BEKK FUQ ZEWG GZEJJER QEDIN
7
TA-KULL DARBA LI ZORT  GHAWDEX
IZ-ZJARIET GHADHOM MEMORJA
GZIRA B’ERGHBATAX RRAHAL
WIL BELT TAHHOM IL VICTORJA
8
UKOLL INFRIDNA MIN KEMUNA
MIN FILFLA U KUMINETT
IMMA FUQ  IL POPLU GHAWCI
SEJJER IKUN IS-SUGGETT
9
KEMM RRGIEL W’ANKE NISA
GUVINTUR U XEBBIET
SAL LUM BQAJT NAGHIMLA MAHHOM
QATT MA KIENU TA-INKWIET
10
AKTAR  MAZ-ZMIEN JGHADDI
KOMPLIET  ZDIEDET IL-HBIBERIJA
IL MAGGORANZA HUMA BIL-GHAQAL
MA TANTX ISIB JGHIXU BLA-AKKARIJA
11
MIL KNEJJES MUMIEX NIEQSA
MIL BAJJIET U TOROQ TA INDIEFA
IL-VERITA QIEGHED NISTQARRI
MIN GHAWDEX HARGU NIES ORRIEFA
12
XI GHAWCIN GO MALTA TAGHLMU
LAHQU TOBBA PROFESSURI U AVUKATI
GHALLIEMA  QASSISIN W’ISQFIJIET
PULIZJA  KUNSILLI U KANDIDATI
13
GHAL KEMM GHAD FADAL HAFNA
LA-TAHSBUX LI INQERDU
SIEFRU GHAL FUTUR TAHHOM
BEKK MAD-DINJA INXTERDU
14
FUQ TA-L-AWSTRALJA NGHID XI HAGA
GHAX TAHHOM QIEGHED QRIB
ILKOLL NAF  XI SARFU
BEKK   MAHHOM GHODNI HABIB
15
F’AFFARIJIET TA SERJETA
NIES LI TAVDHOM NGHID GHALIJA
FINANZJALMENT JEW B’XI SIGRIET
GHAX ISIB MINNHOM BL-IRGULIJA
16
L’AWSTRALJA ULIEDOM MARRU L’ISKOLA
F’KOLLEGGI U UNIVERSITA
SWIELHOM GID  LI- ITAGHLMU
W’QEGHDIN  IGAWDU IL-PROSPERITA
17
TAGHLMU  SNAJJA JEW KARRIERA
MAL-LEWWEL SABU  XOGHOL
MIN HA NIGOZJU GHAR RASU
W’ISSIB MIN BAQA HADDIEM UKOLL
18
FL-IXTUT  BAQA HAFNA MINNHOM
KEMM LAVRANTI U  MAGHLMIN
SKRIVANI JEW DELEGATI
VICTORIA DOCK GIE FIDEJN L’GHAWDEX
19
F’HABIB ANTIK QIEGHED NIFTAKAR
LI-BHALI HUWA SINCIER
MARUF F’MALTA U GHAWDEX
GHAX LILU GHAMLU KAVALIER
20
F’MELBOURNE W’ANKE  SYDNEY
FIL KORP TAL PULIZIJA PAJZANA
XI SINDKU JEW KANTANTI
GHANNEJJA  U KITARISTI  FL-GHANA
21
MIN BXI FARM TAL HXEJJEEX  JEW BEJJEM
FABRIKI  PRUDIZZJONI DIFFERENTI
BIT-TRANSPORT JEW  XI –HWIENET
W’GHAL L’GHIXIEN KOLLHA PRUDENTI
22
DAWK LI FIZ-ZMIEN KIBRU
LI MIX-XOGHOL IRTIRAW
MIN DAWN NAF HAFNA MINNHOM
KULL TANT LIL XULXIN NARAW
23
JGHADDU IZ-ZMIEN FIL GARDINA
TAD-DAR JIEHDU HSIEB IL MANTINAMENT
JEW JAQBDU NAMUR TA XI- HAGA
MBASTA MA JOQGHODUX  ADILMENT
24
ID-DAR DEJJEM  ISIBU X’JGHAMLU
JGHIDU  IRTIRAW  GHAMLU ZBAL
JIEHDU IL MARA TIXTRI ID-DUM ZEMZEM
JEW JOGHODU B’ITFAL TAT TFAL
25
PERO HEMM OHRAJN  B’MOD IEHOR
LI MAL MILJA TAZ-ZMIEN ADDETTATI
MEMBRI FXI-KLABBIJIET JEW BANED
W’ANKE QEGHDIN FIL KUMITATI
26
QIEGHED NIRREFERI GHAL IRGIEL U NISA
LI FUQHOM KIENU LINKJESTI
KWAZI F’KOLLOX JIEHDU PARTI
ANKE MA L’GHAQDIET TAL FESTI
27
F’TAN-NADUR SAN PIETRU U SAN PAWL
 U SAN GWANN TAX-XEWKIN
SANTA MARIJA TAL VITORJA
U LGHAQDA SAN GEORG TAR RABTIN
28
SAN GUZEPP L’GHADA TAL QALA
IX-XAGHRA IT TWELID TA VERGNI MARIJA
SAL LAWRENZ F’RAHILITU
L’GHASRI IL FESTA TA LAWKARISTIJA
29
FIL FUNTANA IL QALB TA GES’U
SAN PAWL TAL- MUNXAR
FL’GHARB IZ-ZJARA TAL MADONNA
MIRAKLU  HEMM  KIEN SAR
30
F’GHAJNSIELEM  MADONNA TA LORETO
TAS SOKKORS F’TA KERCEM AKKOST
IZ-ZEBBUG SANTA MARIJA
SANTA MARGERITA SANNAT IL POST
31
DAWN KIENU L’GHAQDIET TAL FESTI
NISPERA LI HUMA KORRETT
TAL- QADDISIN  U L’IRHULA
BIEX IKUNU FIS-SUGGETT
32
F’KAS LI INSEJT XI GHAQDA JEW FESTA
TORT SA BARRA L’ATTUNIX
FUQHOM SARET TFITXIJA FIL QOSOR
W’GHAWCI BHALKHOM JIEN MINIX
33
KEMM FIL PUNENT W’NORT SUNSHINE
HAFNA HBIEB GHAWCIN INSIB
LI M’IRELIGJON  MUMIEX NIEQSA
KOLLHA  B’SIMBILU TAS-SALIB
34
BHALI IHOBBU JGHATU L’GHAJNUNA
HUMA CAJTIERA U TA SERJIETA
B’KUXJENZA  SAFJA U PURA
U MA JIDBEDUX MIL KARITA
35
F’KLABBIJIET TA  LANZJANI
HABRIEKA BHAL MALTIN
SABIEX LILHOM IZZOMMUWHOM
KUNTENTI U FERHANIN
36
MA NISTAX NGHID KONTRIJHOM
GHALEK  MAJ HARSULIX  BIC CIERA
GHAD IKELHOM  LINNU GHAWCI
LA DIGA GHANDHOM IL BANDIERA
37
NAHSEB LI DAQSEK BIZZEJJED
GHAX ISSA QIEGHED ISIR IL HIN
TA MIN UKOLL NGHIDULKHOM
VIVA IL HBIEB TGHANA L’GHAWCIN

Min Ninu Attard    il bukkac
User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( May 29, 2013 at 09:53 AM )
<Previous   Next>
Monday, 22 nd July 2024
07:42 
A+ | A- | Reset