Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 11 guests online
Home arrow Poeziji arrow X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra?
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Mario Borg   
May 31, 2014 at 07:20 AM
St John out of Niche
Xhur shah jien dan il-jum ilni nistenna,
hlomt bih dan il-mument is-sena kollha,
u issa ninsab hawn f’din ir-Rotunda,
bil-ferh imfawra qalbi, f’nofs il-folla.

Ftit iehor u c-cappetti kbar icedu,
u l-hoss taz-zaqzieq taghhom armonija,
li jpaxxi s-smiegh bhall-isbah melodija,
u toqrob hekk fi tmiemha l-istennija.

Il-bieba bdiet bil-mod il-mod titbexxaq,
caqcieq l-injam wasalli sew f’widnejja,
u xirfet helu helu l-isbah xbieha,
u b’pass kajman bdiet riesqa, toqrob lejja.

F’capcip li jtarrax dlonk tinfexx il-kotra,
u z-zghazagh taht l-istatwa ghalenija,
mal-koppla “l-Innu Marc” idur, jirbombja,
b’sinjal li bdew il-festi fix-Xewkija.

U harsti dlonk ma’ tieghek tmur tiltaqa’,
ghax daqt se taqbad tiela’ il-korsija,
w’ghal ftit sekondi biss qabel tahrabli,
‘ttennili int mill-gdid elf mistoqsija.

“X’ghamilt dis-sena aktar minn snin ohra,
sabiex tkun dehen li ismi ggib fuq gbinek?
minn tnax il-xahar li Alla mar jisilfek,
kemm kont lest illi lura ttiH minn hinek?

X’ghamilt dis-sena aktar minn snin ohra,
biex “Prekursur” war’ ismek lilek naghti?
kemm int “Werrej” ta’ Kristu kull fejn tghammar,
w’ ghall ismU bhali tkun lest illi tbati?

X’ghamilt dis-sena aktar minn snin ohra,
sabiex tkun “il-habbâr” f’kull post li zzur?
taghlimU bhali twassal fejn mhux mgharraf,
u tkun ghall-messagg tieghu difensur?

X’ghamilt dis-sena aktar minn snin ohra?
imkien “il-Lehen” tieghek ma semmajt,
kull meta l-ligi t’Alla giet imkasbra,
ghazilt li ta’ bir-ruhek xejn ma rajt.

X’ghamilt dis-sena aktar minn snin ohra?
biex tkun “ix-Xhud” ta’ dak li miet ghalik;
Jien mitt ghaliH zmien qabel miet ghalija,
biex kemm habbejtu mmur lilek nurik.

Jien hajti ghexth’ ghaliH mill-bidu taghha,
u qbizt bil-ferh fil-guf kif kont qrib tieghu;
w’ghalik, gismU sar hobz, biex f’qalbek jinzel,
u int ghazilt id-dnub, w’iggilidt mieghu.”

Jien bqajt b’halqi mitbuq ma nafx x’se nwiegeb,
hekk kif tennieli l-ahhar mistoqsija:
“Min jien ghalik,  il-vara f’zokk imnaqqax,
li darba f’sena ddur it-toroq biha?”

“Ghamel il-qalb” tennieli b’hafna hlewwa,
“jekk Alla jrid u ghomrok b’sena jdakkar,
mill-gdid minn din in-nicca jiena nixref,
u l-mistoqsija lilek nerga’ nfakkar.

Qis biss li din id-darba taghraf twiegeb,
zomm lili bhall-mudell biex tfassal jiemek,
ghax taf ghalik din tkun l-ahhar twiddiba,
ma tobsor qatt kemm qrib tinsab lejn tmiemek.”

Bhal wiehed sew mibluh strihajt man-nicca,
li issa tinsab vojta tistenniek,
biex terga hmistax ohra lura thaddnek,
u tghalqek gew, sakemm ftit ftit ninsiek.

‘Mma din is-sena xejn mhu se jifridna,
u la hitan, la hgieg, l-anqas bibien,
ghax lilek jien mil-lum se nzomm go qalbi,
u nxandar l’ int xandart ma’ kullimkien.

Dak ismek ser ikun kuljum fuq fommi,
ha jkunu jafu bih l-erbat irjieh,
kull fejn riglejja jmiddu l-passi taghhom,
dak kollu l’ghallimt int se ngorru fih.

Se nkun ” il-Lehen” qalb tant ilhna ohra,
li xtaqu l-vuci tieghek johonquha,
se nkun “ix-Xhud” tal-kelma, “habbâr” taghha,
“Werrej” ghal dawk li l-vera triq tilfuha.

U s-sena d-diehla nkun lilek nistenna,
biex kif taghmilli  l-ewwel mistoqsija,
ma jigrilix kif grali din is-sena,
inhoss qalbi titqal bis-sens ta’ htija.

U nweghdek li nkun dehen nissejjah ibnek,
u  dehen ta’ wild ir-rahal tax-Xewkija,
ta’ poplu li ghax habbek mar jibnilek,
dan l-akbar Maqdes f’nofs il-gzir’ Ghawdxija.


Mario Borg
31 ta’ Mejju 2014
(Festa tal-Vizitazzjoni)  


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 01, 2014 at 11:43 AM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
11:16 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish