Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 9 guests online
Home arrow Poeziji arrow Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Jun 19, 2015 at 04:45 AM
 Old Photo of St John

Imnebbah mis-smewwiet l-artist li sawrek,
mill-qalba tal-injam ta’ Tuta xiha,
mbierka kienu l-ghodod li medd fuqek,
biex hareg hekk xbiehetek tant sabiha.

Nisthajjel l-iskalpell jobrox il-qoxra,
inehhi dak li mhux fil-qies tas-sura,
dur idur maz-zokk jgharrex, ifittex,
sa ma’ ftit ftit jitmelles mal-figura.

Minn kmieni qieghed Gwanni ga jurina,
hekk kif l-artist iz-zokk qieghed jizmarra,
dak li m’huwiex mehtieg imur,jitnehha,
“jekk sigra ma troddx frott titqaccat barra.”

U jonqsu id-daqqiet fis-sahha taghhom,
kif tibda’ tfigg quddiemu sew ix-xbieha,
ckien sewwa l-iskalpell, twarbet il-mazza,
ghax issa l-ifjen hidma daqt mibdija.
   

Mad-dahar mantell, il-hziem, ix-xaghar tal-gemel,
mahduma kif imnebha min-natura,
turija ta’ snin twal ta’ penitenza 
tfulija fid-dezert minn nies mistura.

L-imwarba, il-fqajrin, Gwanni ghex maghhom,
u daqshom kien jaf sew tifsir ic-cahda,
heggigna l-hobza taghna naqsmu maghhom,
“min ghandu zewg ilbiesi jaghti wahda.”

Qed nilmah ir-riglejn fl-injam jitlahmu,
u jterrqu mal-inhawi tal-Lhudija,
u lilna jistednuna l-pass immiddu,
f’triqat li minn kull hotba imwittija.

Il-qadd mehlus mill-ghata qed jitnaqqax,
li  jixhed tul ta’ hajja boghod mill-ghana,
b’ghasel selvagg u gradijiet jitmantna,
u ahna bl-abbundanza mhux xebghana.

Is-sider mill-kustilji mghasses sewwa,
w’ghalkemm il-qalb fl-injam l-artist le sawwar,
nisthajjel li ghal Kristu ga bdiet thabbat,
ghaliH sax-xfar bl-mhabba qeghda tfawwar.

L-ispalla tax-xellug xhud ta’ rgulija,
ma tmilx mar-rih bhal qasab tal-widien,
ma tibza qatt tistqarr dak illi temmen,
fejn kelma u ghemil jghammru flimkien.

L-idejn li Gwanni stqarr li “mhuwiex xieraq,
li nholl il-qorq ta’ dak li gej warajja,”
nisthajjel lill-artist kif lesta, xtaqhom
jimtlew mill-gdid bid-demm u jiehdu l-hajja,

u  jsehh dak il-mument fix-xatt tax-xmara,
kif b’lehen il-Missier is-sema trieghed,
biex dawk l-idejn li mhux dehen tal-ilsiera,
joghlew it-tnejn flimkien fuq ras l-Imwieghed.

San Gwann hawnhekk nisthajlu iheggigna
sabiex minn qalbna nnehhu il-kburija,
ghax l-umli huwa wisq moghgub minn Alla,
u l-ewwel ghad ikun fl-hena smewwija.

U hawn l-artist itemm xoghol kbir ta’ hila,
fuq il-werrej tal-id il-leminija,
is-sebgha li bih Gwanni wera ‘l Kristu
“hekk hu l-haruf, tad-dinja jnehhi l-htija.”

Jekk drabi tul hajjitna t-triq nitilfu,
riglejna mmiddu fi sqaqien milwija,
is-sebgha il-werrej mill-gdid jurina,
merghat, b’haxix hadran, bl-ilma msaqqija.

Hawn issa l-hidma ddur fuq ras l-Ghammiedi,
li sfat minn bojja f’habs hesrem mahsuda,
ghax emmen illi l-ghaqda l’Alla fassal,
il-bniedem m’ghandu qatt jara mifruda.

Qed nilmah lill-artist mal-wicc jindiehes,
inaqqax ix-xaghar twil sa fuq l-ispalla,
l-imnieher hadmu dritt hiereg minn gbinu,
attent li ebda ghelt ma jmur jithalla.

ga hadu il-haddejn is-sura taghhom,
li juru sew ta’ hajtu il-qlubija,
in-nisga tal-ghajnejn ta’ ruhu mera’,
li sa minn gewwa l-guf mid-dnub mifdija.

Ftit iehor u hidmietu tkun mitmuma,
il-fomm, l-artist imur jisiltu l-ahhar,
ghax kien minn dan il-fomm li l-Kelma tlehnet,
minn l-istess fomm sar-re Erodi ssahhar.

U bil-haruf jistrieh hdejn riglu sewwa,
l-artist, mibluh, passejn jintefa’ lura;
ghax kif qatt jistghu par idejn ta’ bniedem,
inaqqxu f’zokk tas-sema kreatura?

Il-hin tat-tluq fil-qrib u l-artist beka’,
 u thallat qtar id-dmugh mat-trab taz-zebgha,
intghagnu sew flimkien fuq il-paletta,
bl-ilwien il-pniezel raw l-injam jinheba.

Qed nilmah lill-artist fuq ghatbet daru,
u qalbu qed titnieghed fl-akbar karba,
nisthajlu, lil San Gwann jixtiequ lura,
biex jghixu t-tnejn flimkien kif kienu darba.

‘Mma Gwanni ga jinsab fi triqtu sewwa,
daqt jirfes fuq il-blat tal-gzir’ Ghawdxija,
ihalli x-Xatt u jaqbad il-moghdija,
 li taghha z-zewg nahat bin-nies mimlija.

U kif mill-boghod lir-rahal taghna jilmah,
jaqbez bil-ferh, fuq wiccu tfigg tbissima,
bhal meta gewwa l-guf ta’ ommu tqanqal,
kif sema’ ta’ Marija it-tislima.

U ttella’ iz-zuntier sa gewwa l-knisja,
sabiex kemm jghaddu snin hu jghammar fiha,
‘mma mhux biss gewwa l-knisja Gwanni tqieghed,
sab post f’kull qalb tal-poplu tax-Xewkija.

Ghaddew  is-snin minn din il-grajja kbira,
u r-rahal tbiddel hafna fl-istruttura,
iddawlu t-toroq, twessghu u d-djar sbiehu,
tqalbu d-drawwiet u tbidlet il-kultura,

‘mma haga wahda qatt ma giet mittiefsa,
tul mija w sebghin sena ta’ grajjiet,
hekk kif flimkien harsitna marru ltaqghu,
l-imhabba taghna lejk qatt ma battiet.

Int sirt wiehed ta’ gewwa, wiehed minna,
warajk sahhart bi gmielek lix-Xewkin,
ir-rabta ta’ bejnietna ghaziz Gwanni,
ma tista’ qatt tinhall kemm jghaddu snin.

 Mario Borg - 2015

User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 19, 2015 at 04:46 AM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
12:28 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish