Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
youtube
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 15 guests online
Home arrow Poeziji arrow Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 5
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Aug 23, 2008 at 03:00 AM
Poezija ta' Mary Haber 
 PA130112

Fost il-martri u l-Profeti
Fost l-Appostli, l-Qaddisin
Fost kull xorta ta' Beati
Gwanni jizboq l-ewlenin.

Fejn hu l-qies tal-kobor tieghek?
Bhalek hadd, daqsek imkien.
Gmielek kien fil-hsieb minn t'Alla
Sa mill-bidu tal-holqien.

L-Iben Tieghek habbek bosta;
T'Ommu ghadu kien fi hdan
Meta zarek f'dar missierek
W'int f'guh ommok qbizt ferhan.

Int gharaftu ghax gejt mimli
Dak il-hin b'ruh il-Qdusija,
Bil-ferh tieghek nebbaht 'l ommok
Illi hdejk hemm il-Messija.

Ferraht anke l-Vergni Mbierka
Li stqarrejt b'Omm il-Feddej,
Waqt li din infexxet fl-ghanja:
"Ruhi tkabbar lill-Mulej".

"T'Izrael Imbierek Alla"
Lissen f'daqqa Zakkarija
X'hin x'ghad jghaddi minnek bassar,
Ghad li kont ghadek tarbija.

Ghamlu briju ta' Ain Karem
Malli raw it-Twelid tieghek;
Dlonk sqarrew x'ghad tohrog inti
Ghax l-id t'Alla kienet mieghek.

Tromba int ta' Ruh il-Qodos
Li b'lehenha l-midinbin....
Ressqet lejk soghbiena w niedma,
U mbgh'd minnek imghammdin.

In-nies kollha tal-Lhudija
Kienu jigu jisimghuk....
Ghal qdusitek bosta minnhom
Kristu nnifsu wkoll hasbuk.

Il-Hallieq b'kemm il-gieh sebbhek,
Wiehed minnhom huwa dan:
Meta minnek Alla Bniedem
Safa' mghammed fil-Gordan.

X'ghandu x'jaqsam Anglu mieghek
Spirtu safi, minghajr gisem?
Inti, Gwanni, ghad li bnieden
Sthoqqejt t'Anglu l-gieh u l-isem!

Ir-ras tieghek giet maqtugha
Ghax int qbizt ghad-dritt taz-zwieg
Kont canfart int lil Erodi;
"Mart mhux tieghek ma tiswiex!"

Kbir, sabih, jghaxxaq u jsahhar
Dan il-Maqdes l'ahna llum
Qed intellghu f'giehek Gwanni,
Biex zmien twil wieqaf idum.

Ghad lI t-Tempju xoghol ta' bniedem
Qisu hazzu Anglu b'idu!
Ghalkemm fqir gens ix-Xewkija
Ta ghall-Maqdes demmu w gidu.

Ma jistax wild ix-Xewkija
Ma jhossux kburi, ferhan
Meta jara lir-Rotunda
Qalbu ssib sliem u serhan.

Jibqa Gwanni jhares dejjem
Lil dal-gens li jhobbu shih,
Jibqa jharsu, jbierku, jseddqu
Biex l-ebda ghadu ma jifnih.

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Aug 20, 2008 at 10:18 PM )
<Previous   Next>
Monday, 4 th December 2023
04:06 
A+ | A- | Reset