Home arrow News arrow Claudio arrow Festa ta' San Gwann f'Monterosso Almo fi Sqallija
Festa ta' San Gwann f'Monterosso Almo fi Sqallija PDF Print E-mail
User Rating: / 6
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Sep 13, 2008 at 10:26 AM
StatuaSanGiovaaniMonterossoalmo3
 

Ftit il-boghod min pajjiza, fi Sqallija, wiehed isib bosta knejjes u festi ddedikati lil San Gwann Battista. Fosthom wiehed isemmi il festi li jsiru ghad unur ta' San Gwann Battista f'Milazzo Messina, f'Acitrezza Catania, f'Pozzallo, fil-katidral ta' Rugusa kif ukoll dak ta' Monterosso Almo f'Ragusa ukoll. Filwaqt li d-devozzjoni lejn San Gwann Battista kienet dejjem kbira, wiehed irid izid li l-Kavallieri ta' Malta, li kellhom il-prottettur taghom San Gwann Battista, komplew kabbru din id-devozzjoni. Fost hafna tradizzjonijiet nsibu li certu tradizzjonijiet nsibuhom f'pajjzna kif ukoll fi sqallija, bhal per ezempju dik tal-hgejjeg ta' San Gwann Battista.

  Illum pero se nsemmu biss il-festa ta' San Gwann Battista f'Monterosso Almo provincja ta' Ragusa li saret nhar il-Hadd li ghadda. Din il-festa issir fl-ewwel Hadd ta' Settembru. Ghandha origini antiki hafna, u skond dokumenti wiehed jista jghid li din it-tradizzjoni bdiet fis-seklu tnax. L-urna (fercolo) kienet mahduma ghall ahhar tas-settecento, w l-istawa hija eqdem hafna iktar. Il-popolazzjoni f'Monterosso Almo hi ta' ftit iktar min 3000 ruh. Il faccata tal-knisja hija mibija fuq stil barokk.

Il-festi jibdew billi lejliet il-festa titnizzel mill-artal maggur l-istatwa bl-urna ta' San Gwann Battista maghrufa bhala s-Simulacro. Fil-gurnata tal-festa imbghad, fis-sitta ta' filghodu jindaqqu l-qniepen tal-knejjes tal-lokal, u jigu sparati wiehed u ghoxrin salut li jhabbru l-festa. Fil-hdax ta' filghodu tibda il-purcissjoni maghrufa bhala in-Nisciuta. Din il-purcissjoni issir bl-istatwa ta' San Gwann Battista. Dan isir fost id-daqq ta' tmien trombi w karti kkuluriti zghar u sparar ta'bombi.
Filghaxija mbghad l-istawa tohrog ghat tieni darba wara il-quddiesa solenni. Il-festi mbghad jigu fi tmiemhom wara l-paningierku w spettaklu piromuzikali fi Pjazza San Giovanni. L-istatwa imbghad terga tigi pogguta fuq l-altar maggur li tittellgha bi tpeci ta' sellum.

Fost tradizzjonijiet ta' min isemmi il-prezentazzjoni tat tfal lil San Gwann, fejn it-tfal zghar jigu merfugha biex ibusu lil San Gwann. Tradizzjoni ohra hi partecipajjoni tal-publiku li jimxi ma l-istatwa hafi b'turija ta' penitenza. Ohrajn jixghelu xemghat f'idejhom waqt il-prurcissjoni. Tradizzjoni ohra hi l-bejh ta' hobz bil-forma tal-wicc tal-qaddis.

Ghal iktar informazzjoni, ritratti w videos, wiehed jista jzur is-sit ta' hawn taht.

Informazzjoni:
http://www.sangiovannimonterosso.it/

StatuaSanGiovaaniMonterossoalmo3

ChiesaMonterossoalmo2


ChiesaMonterossoalmoDentro

ProcessioneMonterossoalmo

StatuaSanGiovanniMonterossoalmo2

StatuaSanGiovaaniMonterossoalmo4


620-04-41-29-7258

StatuaSanGiovaaniMonterossoalmo2

User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 07, 2015 at 05:14 PM )
<Previous   Next>
Monday, 22 nd July 2024
07:58 
A+ | A- | Reset