Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Frans Galea   
Jan 09, 2009 at 01:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

Newsletter Number: 14/08-09

Programm ghax-Xahar ta’ Jannar 2009

L-Erbgha, 07.01.09 :  Jibda t-term tax-Xitwa li jispicca nhar it-Tlieta 07.04.09

Dan ix-xahar se jkollna l-elezzjoni ghal Kunsill Skolastiku.  Min jixtieq johrog bhala membru, hu gentilment mitlub biex jigbor il-formola tan-nominazzjoni mill-ufficcju ta’ l-iskola.  Hemm jinghatawlkom aktar dettalji. 
L-iskola ghandha bzonnkom !

Il-Gimgha, 09.01.09 :  P6 jattendu ‘orientation visit’ fis-Seminarju u fil-Konservatorju.    (12.45-2.10pm).  Trasport :€1.75

It-Tnejn, 12.01.09 :  Se niehdu r-ritratti ta kull klassi u ta’ dawk l-individwi li ordnawhom.  Uniformi shiha.
Ms Borg tattendi l-laqgha ta’ kull xahar (1.00-2.30pm) fil-Gozo College Xaghra Primary.

It-Tlieta, 13.01.09  Assembly mmexxija mill-P5. Il-genituri jistghu jattendu.

 

 

L-Erbgha, 14.01.09 :  Laqgha ta’ l-EkoSkola fit-8.05am. Is-Sur Trevor Zahra jattendi l-iskola ghal sessjoni ta’ qari mat-tfal.  Dawk kollha li ghandhom xi ktieb ta’ Trevor Zahra, ighadduh mat-tfal biex jiffirmahomlhom.  It-tfal huma mhegga biex jippreparaw xi mistoqsijiet halli jsaqsuhom lil dan l-awtur tant poplari.  Din issir fis-sala ta’ l-iskola u tibda fil-11.00am

Il-Hamis, 15.01.09 :  ARBOR DAY fl-iskola.  Se jittella programm fis-sala fid-9.00am. Il-programm jinkludi qari ta’ poeziji, taghrif dwar is-sigar u tahwil ta’ sigar endemici (sigar Maltin) u esebizzjoni ta’ xoghlijiet it-tfal li hadmu matul il-vaganzi tal-Milied. Laqgha tal-Kunsill Skolastiku fin-12.30pm

Il-Gimgha, 16.01.09 :  Tifkira ta’ Sant’ Anton Abbati, protettur ta’ l-annimali.  Fit-8.30am ikollna t-tberik ta’ l-annimali fis-sala.  Dawk li se jgibu xi klieb jew qtates, jehduhom lura dritt wara l-funzjoni.  Ghasafar etc jistghu jibqghu sas-2.30pm.  Fl-10.30am se jkun hawn tahdita nteressanti mill-SPCA dwar kif wiehed jiehu hsieb l-annimali.  Min irid jista joffri bott/pakkett/borza ta’ l-ikel ta’ l-annimali lill-SPCA fl-ahhar ta’ l-attivita.

Illum, 16.01.09 jaghlqu n-nominazzjonijiet ghall-Elezzjoni tal-Kunsill Skolastiku.

It-Tlieta, 20.01.09 : Assembly mmexxija mill-P6. Il-genituri jistghu jattendu.

L-Erbgha, 21.01.09 :  Laqgha ta’ l-EkoSkola fit-8.05am. Laqgha ghal genituri u tfal li qeghdin fil-P6 fis-sala tal-Gozo College Boy’s Secondary, bejn id-9.00am u l-11.30am.  It-tfal flimkien mal-genituri jmorru dritt ir-Rabat u wara li jispicca kollox, jergghu jwassluhom lura l-iskola taghna. Se jkun hemm tahdita : ‘L-ghazla tas-Suggetti’ u wara mistoqsijiet u zjajar fil-klassijiet.

Il-Gimgha, 23.01.09 :  Tittella l-lotterija abbinata mal-harga tal-magazine ‘Sharing’.

It-Tnejn, 26.01.09 :  ‘Multi-sensory Reading Session’  ghat-tfal tal-P2 u P3.

It-Tlieta, 27.01.09:  Assembly mmexxija mill-Kinder 1 u Kinder 2. Il-genituri jistghu jattendu.
Elezzjonijiet ghal membri godda tal-Kunsill Skolastiku.  Wiehed jista jigi jivvota, bejn it-8.30am u 2.30pm.  Nitlobkom biex izzommu xi hin liberu halli tkunu tistghu tigu tivvutaw.  Wara s-2.30pm jinfethu l-voti fil-prezenza tas-Sur Wistin Dingli u s-surmast  u l-membri li kkontestaw l-elezzjoni.

L-Erbgha, 28.01.09: Laqgha ta’ l-EkoSkola fit-8.05am.

Il-Hamis, 29.01.09:  Tahdita organizzata mill-Kullegg ta’ Ghawdex fis-sala tal- Gozo College Boy’s Secondary fl-4.30pm.  Jitkellem l-Isqof Emeritus Nikol G. Cauchi.  Is-suggett huwa ‘Twemmin’. Kulhadd huwa mistieden li jattendi.

Il-Gimgha,30.01.09: Laqgha ghall-genituri organizzata mill-Kunsill Lokali dwar ‘L-Abbuzi fuq it-Tfal’. Din se tkun fis-sala ta’ l-iskola fid-9.00am
≈   ≈   ≈   ≈   ≈   ≈   ≈   ≈   ≈   ≈   ≈
Rigward il-Kors dwar il-Kitba Kreattiva li se jitmexxa mis-Sur Trevor Zahra jonqos post wiehed biss (hlas €14) u d-dati huma kull nhar ta’ Sibt fid-9.00am kif gej:
28 ta’ Frar, 7 ta’ Marzu, 14 ta’ Marzu, 21 ta’ Marzu, u (il-Gimgha) 27 ta’ Marzu, fil-5.30pm

Grazzi lil dawk il-genituri, ghalliema, tfal u hajjata li qed jghinu fil-preparamenti ghaz-zifna tal-Karnival. 

Grazzi u Tislijiet

Saviour Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail:
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jan 10, 2009 at 01:07 AM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:04 
A+ | A- | Reset