Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 5 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Knisja Mimlija ghal-Funzjoni ta' Sibt il-Ghid
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Apr 12, 2009 at 08:51 PM

       Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija il-bierah kienet imballata bin nies li attendew ghal-funzjoni tal-Vgili ta' l-Ghid. Il-funzjoni tmexxiet mil Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca u fija intuzaw zewgt screems kbar imhaddma bil Power Point. Imbaghad ghad-Daqq tal-Glorja gie mixghul id-dawl kollu kif ukoll inkixef l-Irxoxt li kien qieghed mghotti b'lizar wara l-artar. Ta' minn jghid ukoll li waqt il-funzjoni gie amministrat is-Sagrement tal-Maghmudija . [ Ritratti: Frans Galea u Joseph Xuereb ]

 vgg1

 LL-Irxoxt wara l-Artar Maggur

 Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 17, 2009 at 12:14 AM )
Read more...
Tohrog l-istatwa ta' Kristu Rxoxt ghall-ewwel darba fix-Xewkija
User Rating: / 6
Written by Claudio Vella   
Apr 12, 2009 at 04:12 PM

 

DSCN0197

 

Wara l-Koncelebrazzjoni immexxija mill-Mons Isqof Emeritus l-E.T Nikol G. Cauchi, u minkejja t-temp ikrah u rieh qawwi li hakem il-gzejjer Maltin illum, l-istatwa artistika ta' Kristu Rxoxt harget ghall-ewwel darba mill-knisja Rotunda.  Folla sabiha ta' nies laqghet l-istatwa fuq iz-zuntier tal-pjazza.  L-istatwa kienet merfugha miz-zaghzagh Xewkin u hadet sehem ukoll il-Banda Prekursur taht it-tmexxija tas-Surmast Anthony Borg.  Ta' min jghid ukoll li ndaqq ghall-ewwel darba l-innu ta' Kristu Rxoxt, kliem ta' l-Isqof Emeritus Mons. Nikol G. Cauchi u muzika ta' Mro. Ronnie Pisani.  Dimostrazzjoni bi Kristu Rxoxt daret fill-pjazza biss minhabba t-temp ikrah.  L-istatwa ta' Kristu Rxoxt hija xoghol ta' Alfred Camilleri Cauchi, u ngabet ix-Xewkija lejliet il-festa ta' San Gwann il-Battista li ghaddiet.

ikklikkja 'Read more' ghal iktar ritratti.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 07, 2015 at 05:13 PM )
Read more...
Picture of the Week (15)
User Rating: / 7
Written by Frans Galea   
Apr 12, 2009 at 05:14 AM

 

week15

 L-Istatwa ta' Kristu Rxoxt tax-Xewkija

 Ritratt: Donald Camilleri

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 12, 2009 at 06:35 AM )
L-ahhar preparamenti qabel il-Vgili ta' l-Ghid
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 11, 2009 at 06:32 PM

       Minn hawn u ftit sighat ohra fil-Knisja Rotunda tibda l-Funzjoni tal-Vgili ta' l-Ghid.  Matul il-jum kien hemm attivita' shiha fir-Rotunda fejn bosta kienu jaghtu daqqa t' id ghal din l-ahbar festa tal-Knisja.  Il-knisja zzejnet b'hafna ward kif ukoll gie ppreparat l-Irxoxt li se jizzanzan ghall-ewwel darba din is-sena.  Ta' min jghid ukoll li llejla se ssir il-Maghmudija.

       Fid-9:15 ta' filghodu ssir Koncelebrazzjoni mill-E.T. Mons. Isqof Emeritus Nikol G. Cauchi u wara ghall-habta ta' l-ghaxra u kwart issir il-purcissjoni bl-istatwa ta' Kristu rxoxt fejn takkumpanja l-Banda Prekursur.  Il-purcissjoni mistennija tghaddi minn Triq San Zakkarija, Triq Helsien, Triq il-Knisja u l-Pjazza.

[ Ritratti: Donald Camilleri ]

prx1

 L-Istatwa ta' l-Irxoxt tittiehed
ghal gol-Knisja

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 12, 2009 at 11:21 AM )
Read more...
Il-Funzjoni tal-Bews tas-Salib fil-Knisja Rotunda
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 11, 2009 at 01:18 PM

         Ilbierah; Jum il-Gimgha l-Kbira, saret it-Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej fil-Knisja Rotunda.  Il-funzjoni li tmexxiet mill-Arcipriet tal-parrocca Mons. Carmelo Mercieca bdiet fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar.  Fl-ewwel parti tal-funzjoni inqraw siltiet mill-Iskrittura kif ukoll ir-rakkont tal-passjoni tal-Mulej skond San Gwann.  Fl-omelija tieghu, l-Arcipriet tkellem fuq dak li qal il-Papa Pawlu VI meta zar l-Art Imqaddsa.  Hemmhekk hu kien qal li ma kienx qieghed bhala turist, izda bhala komplici f'dak li sar.  "Ahna wkoll komplici fil-mewt ta' Gesu' ghax hu miet minhabba d-dnubiet taghna." Mons. Mercieca kompla billi stieden lill-kongregazzjoni numeruza biex waqt li jbusu l-kurcifiss, jaghtuh demgha ta' ndiema u bewsa ta' mhabba.  Din l-ewwel parti intemmet bit-talbiet ta' intercessjoni.  Fit-tieni parti imbaghad grupp ta' zaghzagh mix-Xewkija tellghu kurcifiss kbir min-naha ta' wara tal-knisja sa fuq il-presbiterju.  Imbaghad sar il-bews tas-Salib.  Il-funzjoni intemmet bit-tqarbin.

       Fil-Knisja Rotunda, barra mill-bankijiet, zdiedu wkoll hafna siggijiet ghall-kumdita' tal-fidili.  Nistghu nghidu li l-kongregazzjoni, li kienet tinkludi nies mill-parrocca kif ukoll hafna barranin, kienet wahda kbira tant li kien hemm sahansitra xi nies bilwieqfa. [ Ritratti: Joseph Xuereb ]

bts1

 L-Arcipriet flimkien ma' sacerdoti ohra
waqt il-Funzjoni

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 19, 2009 at 08:39 PM )
Read more...
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next > End >>

Tuesday, 7 th February 2023
06:25 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish